Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

ROKODELSKA AKADEMIJA

                                                          

Naslov projekta

  Rokodelska akademija / Képzési Akadémia

Akronim

  AC

Prednostna naloga

  1. Povečanje privlačnosti območja sodelovanja / Az
  együttmūködési terület vonzerejének növelése

Organizacija vodilnega partnerja

  Občina Verµej

Drµava vodilnega partnerja

  Slovenija

Organizacije partnerjev

  P2: Center RS za poklicno izobraµevanje,
  P3: Hegypásztor Kör,
  P4: JZ KP Goričko,
  P5:
Martineum Római Katolikus Alapítvány,
  P6: Pokrajinski muzej MS,
  P7: Pomelaj,
  P8: Prleška razvojna agencija,
  P9: Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága - Savaria Múzeum,
  P10: Zala Megyei Népmūvészeti Egyesület,
  P11: Zavod Marianum Verµej - Center DUO

Vključene regije/µupanije

 Slovenija: Pomurje, Madµarska: Relezna µupanija, µupanija
 Zala

Datum začetka – datum konca

  1. 7. 2009 – 30. 6. 2012

Skupni proračun projekta
925.431,22 EUR

 Zahtevani znesek    
 ESRR
 758.62,56 EUR

 

 

Partner 4 –
JZ KP Goričko
32.549,40 EUR

 Zahtevani znesek    
 
ESRR
 36.283,64 EUR 

 Drµavna sredstva

 4.638,29 EUR

 Druga sredstva

 1.627,47 EUR

Izhodišče

V preteklosti so bile na celotnem čezmejnem območju (Pomurje, Rupaniji Vas in Zala) izvajanja projekta razvite številne rokodelske obrti in domače dejavnosti, ki so imele pomembno ekonomsko in socialno vlogo.

Danes se s posameznimi rokodelstvi ukvarja vse manj ljudi, večinoma starejši, nekatera rokodelska znanja in veščine pa so µe skoraj ali povsem izumrla. Prepričani smo, da je ta rokodelska znanja, ki so zelo pomemben del kulturne dediščine in identitete obeh drµav, potrebno ohraniti ne le v muzejskih zbirkah, temveč tudi v vsakdanjem µivljenju oziroma praksi. Rokodelske panoge so slabo izkoriščene kot kulturni vir za socialno vključenost in ustvarjanje novih zaposlitev. Projektni partnerji so mnenja da je moµna rešitev ustanovitev  mednarodni interdisciplinarni center neformalnega izobraµevanja in usposabljanja za (obstoječe in skoraj izumrle) rokodelske poklice ter razvoj novih rokodelskih izdelkov in storitev – Rokodelsko akademijo. Akademija bo delovala na osnovi mreµenja ciljnih skupin.

Izvajanje projekta

Projekt bo zajemal čezmejno terensko delo za ugotavljanje potreb nosilcev turistične ponudbe in storitev po rokodelskih dejavnostih, identificiranje potreb ciljnih skupin po usposabljanju v rokodelskih veščinah, izoblikovanje, izvajanje in evalviranje izobraµevalnih vsebin Rokodelske akademije, kar bo pomemben prispevek projekta k ohranjanju tradicionalnih rokodelskih znanj in veščin v aktivni vlogi na čezmejnem območju.

Dodana vrednost

S predlaganimi dejavnostmi bo projekt vzpodbujal zavest o ohranjanju snovne in nesnovne rokodelske kulturne dediščine, prenos znanja in veščin na mlajše generacije ter razvoj novih in inovativnih izobraµevalnih oblik. S predlagano metodologijo ohranjanja in posredovanja rokodelskih znanj bo projekt pripomogel tudi k dvigu zaposlitvenih kompetenc na čezmejnem podeµelskem območju ter posledično tudi k dopolnitvi turistične ponudbe na tem območju z novimi rokodelskimi izdelki ter ohranjanju kulturne krajine.

Rezultati

 • Vzpostavljena mednarodna Rokodelska akademija v Verµeju.                                         1
 • Vključeni slovenski in madµarski rokodelci v Rokodelsko akademijo.                               40
 • Usposobljeni udeleµenci izobraµevalnih programov v obeh drµavah.                            465
 • Novi uporabni rokodelski izdelki z embalaµo v obeh drµavah.                                         60
 • Kratka spremna besedila za rokodelske izdelke v obeh drµavah.                                    24
 • Info-stojala z razstavnimi vitrinami (nov rokodelski izdelek).                                             15
 • Celostna podoba mednarodne Rokodelske akademije.                                                    1
 • Novi dokumentarni in promocijski filmi v obeh drµavah.                                                    6
 • Mobilna mednarodna razstava o rokodelskih poklicih.                                                     18
 • Mednarodna spletna stran projekta. Knjiµne izdaje (katalog, publikacija, zbornik).        1500
 • Promocijske table za rokodelce v obeh drµavah.

Spletna stran projekta: http://www.rokodelska-akademija.si

                 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |