Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

Eko©KRAT

     

PROJEKT EkoŠkrat

Projekt EkoŠkrat nastaja in se razvija v sodelovanju VISTE, Zavoda za razvoj vrednot iz Murske Sobote in Javnega zavoda Krajinski park Goričko.  Vodji projekta sta Aleksandra Pinterič in Nataša Moršič.

V mesecu septembru je bila pri Zavoda VISTA izdana nova knjiga z ekološko vsebino – VELIKI NEMARNI ŠKORNJI. Izid knjige pa se je obeleµil z strokovnim posvetom.

NEKAJ BESED O IDEJI PROJEKTNEGA MESECA Z OSNOVNI ŠOLAMI IN VRTCI V POMURJU

Nepravilno ravnanje z okoljem, kot plod neznanja ali neupoštevanje, privede do katastrof, zato je pomembno, da smo, glede okolja osveščeni in do njega prijazni. Osveščanje pa se mora začeti µe v zgodnjih otroških letih. Ideja o izvedbi projektnega meseca z osnovnimi šolami ter vrtci v Pomurju obsega delo z zgodbo Veliki nemarni škornji ter tako ponuja medpredmetno povezovanje učnih predmetov. Otroku ponuja priloµnost za aktivno učenje. Otroci pa razvijajo iniciativnost, radovednost, iznajdljivost in samozavest. To pa so dispozicije, ki so pomembne za vse µivljenje.

Namen projektnega meseca je, da otroci spoznajo in poglobijo svoje znanje s področja gob in vpliva človeka do narave s poudarkom na onesnaµevanju in na razvoju  čustvenega odnosa do tega. S tem bodo začeli prevzemati odgovornost za lastna dejanja. Poglavitni in temeljni cilji ideje projekta v odnosu do otrok so:

 • usmerjati otroke v razvijanje ljubezni do gozda z vsem svojim bogastvom;
 • skozi zgodbe in delovanje ob vodstvu odraslih doµivljajo grozd kot  lep in bogat svet, katerega del so;
 • skozi zgodbo spoznati pomembne  resnice µivljenja;
 • čutijo in spoznavajo povezanost človeka z okoljem – gozdom – in drugimi µivimi bitji v njem;
 • ozavestijo in vzpostavijo zavestno in odgovorno vedenje ravnanje v gozdu.

SODELUJOČE ŠOLE

OŠ Tišina
OŠ Fokovci
OŠ lll Murska Sobota
Vrtec Turnišče
OŠ Destrnik Trnovski vrh
V projektu sodeluje tudi HIŠA SADERI DRURBE, hiša medgeneracijskega druµenja.

V projekt je tako zajetih okoli 300 otrok.

 

 

O KNJIGI VELIKI NEMARNI ŠKORNJI (BESEDILO: Aleksandra Pinterič)

Pri visokem hrastu se gobe srečajo z nemarnostjo velikih škornjev, ko ti zbrcajo nekaj gob. To sproµi val nakopičenega nezadovoljstva vseh gozdnih junakov, ki začno prihajati k hrastu in pripovedujejo, kako vse veliki škornji uničujejo gozdno lepoto. V sanjah jim pomaga gozdna vila in skupaj očistijo gozd, a dilema o prihodu velikih škornjev ostaja. Zato junaki zdruµijo moči pri reševanju problema.

Knjiga ima veliko dragocenosti!

 • Napisana je v dveh jezikih (slovenščini in porabskem narečju s področja Gornjega Senika na Madµarskem). 
 • V knjigi so nedokončane ilustracije oz. osnutki, kar pomeni, da mora otrok sam izdelati svoje ilustracije. Tako je kot inovativnost na ta način otroku odprta moµnost ilustrirati - izdelati svojo knjigo. Vsaka knjige je tako unikatna.  
 • Skozi interpretacijo problemov na čutni bazi si otroci ekološko osveščajo in izgrajujejo vrednote, ki jim bodo pripomogle doµiveti naravo tudi v prihodnost.  
 • Vsebina knjige se dotika problemov brcanja gob, gozdnega bontona, divjih odlagališč in vseh nemarnosti, ki jih ljudje v naravi/gozdu počnemo. 
 • Knjiga je opremljena tudi z vprašanji za razmišljanje, ki peljejo bralca k globljem srečanju s problematiko. 
 • Naslovnico knjige je narisala IVA VIDOVIČ, ki trenutno obiskuje prvi razred na OŠ Destrnik.  
 • O knjigi pa izvajamo tudi izobraµevalne delavnice za vzgojitelje in učitelje prve triade o načinih vključevanja zgodbe v delo, interpretaciji narave, pomenu pravljice, modelu obravnave zgodbe s predstavljenimi tipi motivacij. 
 • Knjiga ima 36 strani, velikosti A4.

STROKOVNI POSVET »Doµivimo naravo tudi v prihodnosti«

Strokovni posvet na temo »DORIVIMO NARAVO TUDI V PRIHODNOSTI« je namenjen  predvsem strokovnim delavcem v vrtcih (za starejše otroke) ter strokovnim delavcem triade  osnovne šole.

Strokovni posvet  se izvaja v dveh časovno ločenih delih v JZ Krajinski park Goričko.

1.   Del: 24. September 2009

Namen prvega dela (25.9.2009) je poglobitev znanja s področja varovanja gozdov, poznavanja in ohranjanja  gob in interpelacija narave ter okoljevarstvenih problemov pri otrocih skozi predavanja. Delavnice  pa bodo zajemale praktične delavnice v naravi o gobah ter pripravo na projektni mesec. 

Ta dan so s svojimi temami predavali: 

Stanka DEŠNIK
Varovanje narave in posledice onesnaµevanja na regijski ravni          

Milan KELHAR       
Pomen ohranjanja gob in gliv                                                                 

dr. Gregor TOKAR
Interpretacija narave in okolje varstvenih problemov otrokom               

Dane KATALINIČ
Iz sveta pravljic v svet narave                                                                        

 dr. Gregor Torkar
Pomembnost didaktične igre pri ekologiji   

Nataša Moršič 
Predstavitev moµnosti povezovanja dejavnosti parka in šol    

Aleksandra Pinterič
Veliki nemarni škornji                                                

2.   Del:  28. November 2009

Drugi del strokovnega posveta je namenjen predvsem predstavitvam  primerov dobre prakse s strani udeleµencev z razstavo, tiskovno konferenco in evalvacijo. Strokovni prispevki udeleµencev  lahko zajemajo primere dobre prakse iz različnih predmetnih področij, izkušenj v interesnih dejavnostih, podaljšanem bivanju ali izvedenih dnevih dejavnosti s tem, da so vezani na temo posveta. 

Ta del je namenjen tudi širši javnosti.

E PUBLIKACIJA

Rezultat strokovnega posveta bo tudi elektronska publikacija, ki bo vsebovala vsa predavanja in predstavljene strokovne prispevke udeleµencev.

RAZSTAVA

23. novembra bo v HIŠI SADERI DRURBE v Murski Soboti otvoritev razstave o projektnem mesecu. Takrat bo tudi uraden izid knjige VELIKI NEMARNI ŠKORNIJ skupaj s tiskovno konferenco.

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |